Reglementer

Her finner du oversikten av ulike reglementer gjeldende for Ålesund kunstfagskole.

Generelle bestemmelser

Informasjon

Enhver student plikter å sette seg inn i til enhver tid gjeldende regelverk, studieplan og bestemmelser som gjelder for skolen. Manglende kjennskap til reglement er ikke gyldig grunn for regelbrudd.

Ålesund kunstfagskole (ÅKS) plikter å informere om reglementene og gjøre dem tilgjengelige for studentene. Skolen er forpliktet til å levere høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med bestemmelsene i fagskoleloven

 

Opptaksreglementet

Opptaksgrunnlaget

Ålesund kunstfagskole tar opp studenter til to-årig løp i samsvar med regelverket fastsatt i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskoleloven), Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften), og Forskrift om opptak, studier, eksamen og klagebehandling for Ålesund kunstfagskole (Lokal forskrift).

For opptak ved Ålesund kunstfagskole kreves fullført og bestått videregående opplæring, eller tilsvarende realkompetanse, og faglige kvalifikasjoner som vurderes gjennom opptaksprøve. (Lokal forskrift § 2-5)

 

Søknaden

Søknad til studiet gjennomføres i samordna opptak og følger retningslinjene beskrevet i dette dokumentet (Opptaksreglementet)

Informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og krav til innhold i søknaden publiseres på skolens hjemmeside en månded før søkeportalen åpnes

Opptaksprøven

Ålesund kunstfagskole vurderer søkernes kvalifikasjoner gjennom en opptaksprøve. Denne prøven skal sikre at alle nye studenter har det minimum av faglige kvalifikasjoner som kreves for å kunne gjennomføre studiet. Motivasjon er også en del av vurderingen.

Opptaksprøven består av seks kunstneriske arbeid og en motivasjonstekst på 150 – 250 ord. Arbeidene dokumenteres digitalt og lastes opp som vedlegg til søknaden på samordnaopptak.no. Det gjennomføres også en supplerende samtale med søkere om arbeidene og motivasjonsteksten de har levert. Denne samtalen gjennomføres digitalt.

Følgende punkter inngår i den faglige vurderingen:

 • Undersøkende og utforskende arbeid.
 • Praktisk kompetanse og tekniske ferdigheter
 • Tverrfaglig kompetanse i visuelle kunstfag
 • Kreativitet og originalitet nyskapende
 • Valg av arbeid og kvalitet på søknaden
 • Motivasjon

 

Kvalifisering og rangering

For å bli vurdert som kvalifisert til å ta utdanning ved Ålesund kunstfagskole må en søker bestå opptaksprøven.  Fagskoleloven fastsetter i tillegg at en søker må ha fullført og bestått videregående utdanning for å kunne bli tatt opp som student. Men skolen har også mulighet til å vurdere en søkers realkompetanse dersom personen mangler fullført og bestått videregående opplæring. Realkompetanse er summen av formell og ikke formell utdanning. Realkompetansen kan bestå av delvis gjennomført utdanning, kulturskole, folkehøyskole, kurs eller praksis innen relevante fagområder, autodidakte ferdigheter, mm. Hovedregelen er at man må være 23 år for å bli realkompetansevurdert. For kunstfaglige utdanninger har man mulighet til å ta inn et visst antall søkere uten generell studiekompetanse fra de er 19 år gamle (30%), jf. fagskoleforskriften §8.

Rangering av søkerne foregår ved at opptakskomiteen gjør en poengberegning av søknaden og at disse legges sammen med karakterpoeng og annen dokumentasjon som gir tilleggspoeng. Poengberegning defineres i Fagskoleforskriften § 15.

Hvert av de seks vurderingskriteriene som er listet opp i kapittel 3 kan gi 1 – 60 poeng. Summen av opptaksprøven vil da ligge på mellom 6 og 360 poeng.

Poengsummen fra opptaksprøve og karakterpoeng må være minimum 100 poeng for at en søker kan vurderes som kvalifisert.

Rangering av kvalifiserte søkere gjøres på bakgrunn av poengene.

 

Inntakskomité

Vurdering av opptaksprøven gjøres av en inntakskomité på intill 3 personer. Denne ledes av skolens rektor, og gjennomføres i samarbeid med 1 til 2 lærere. Ved eventuell dissens i komiteen er det lederen som avgjør vurderingen.

 

Vedtak

Poengsummene til kvalifiserte søkere registreres i databasen til Samordna opptak, hvor rangeringen da skjer automatisk. Vedtak om tilbud om studieplass skjer da på bakgrunn av høyeste poengsum. Ved overtallighet blant de kvalifiserte vil søkerne som ikke fikk plass etter første runde få tilbud om å stå på venteliste.

Søkere som ikke holder det nødvendige faglige nivået avvises som ukvalifiserte. Dette registreres som ikke bestått opptaksprøve i databasen til Samordna opptak.

 

Svar på søknad og begrunnelse

Alle søkere skal gis skriftlig svar på søknaden gjennom databasen til Samordna opptak. Begrunnelsen for vedtak om tilbud på studieplass ligger i vurderingskriteriene for opptaksprøven og rangering etter poengsummen en søker har oppnådd, jf. forvaltningsloven § 24. Høyeste poengsum er først i rangeringen. Vurderingskriteriene for opptaksprøven er kunngjort på skolens nettside, og utleveres ellers på forespørsel.

En søker kan kontakte skolen og be om begrunnelse på poengberegningen. Søker vil da få tilsendt vurderingsskjemaet med poengberegningen gjort av inntakskomiteen. Frist for å be om begrunnelse er det samme som klagefristen, altså tre uker.

Klagerett

Søker har klagerett på vedtaket om studieplass jf. Forvaltningsloven § 28 – 31. I svarbrevet fra samordna opptak skal det informeres om dette. Ålesund kunstfagskole har et eget klagereglement, og skolens styre er klagenemnd for saker knyttet til inntaket. Dersom søker ønsker å klage skal rektor gi nærmere informasjon om hvordan søkeren kan benytte klageretten. Klagefristen er 3 uker etter at brevet med vedtaket er mottatt. Dersom søker har bedt om begrunnelse på vedtaket, er klagefristen tre uker etter at begrunnelsen er mottatt.

 

Ledige studieplasser

Etter at hovedopptaket er foretatt kan ledige plasser tildeles fortløpende. Kvalifikasjonene vurderes på samme måte som for ordinære søkere. jf. punkt 1 til 4 i dette reglementet. Men nå skjer inntaket etter «først til mølla» prinsippet, og søkerne rangeres ikke men tas inn fortløpende.

Disse gruppene søkere kan få tilbud om ledige studieplasser:

Kvalifiserte søkere som stod på venteliste etter hovedopptaket

Alle nye søkere

Gamle søkere som ble kvalifisert i tidligere runder men fikk tilbud om et ønske høyere oppe på prioriteringslisten sin men som nå ønsker å reaktivere ønsket om å studere ved ÅKS

 

Godskriving og fritak

Etter fagskoleloven § 8 og fagskoleforskriften § 37 er det mulig å få godskrevet tidligere beståtte emner fra andre akkrediterte fagskoleutdanninger, eller få fritak for emne på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse.

Fagskoler skal godskrive beståtte emner fra andre akkrediterte fagskoleutdanninger innenfor samme fagområdet, eller nært beslektede fagområder, jf. fagskoleloven § 8. Dette forutsetter at de faglige kravene for ÅKS møtes.

Godskriving betyr at emner tatt ved andre skoler kan inngå i fagskolegraden. Søkeren må fremlegge dokumentasjon på beståtte emner, semestre eller eksamener for at dette kan godskrives og inngå i vitnemålet. Godskriving av emner skal ikke medføre at en søker får mer enn maksimalt 120 studiepoeng fra Ålesund kunstfagskole, og for at vi skal kunne utstede vitnemål må minimum 30 stp. være tatt ved vår skole.

For søker som ber om godskriving av emner gjelder et krav om dokumentasjon på formell kompetanse innen tilsvarende utdanning. Det er søkerens ansvar å legge frem denne dokumentasjonen. Det skal ikke gis dobbel uttelling for det samme faginnholdet. Det vil si at vi ikke kan gi studiepoeng for en utdanning det allerede er gitt studiepoeng for.

Skolen kan gi fritak for emner, og da gjelder et krav om dokumentasjon på relevant utdanning, kompetanse og/eller realkompetanse. Dette betyr at skolen gjør en faglig vurdering av studentens samlede kompetanse sett opp mot læringsutbyttebeskrivelsene for hvert enkelt emne. Omfang, nivå og arbeidsbelastning skal også være med i vurderingen. For at Ålesund kunstfagskole skal kunne gi fritak for emner må minimum 30 studiepoeng være tatt ved skolen.

Prosedyre for godskriving og fritak:

 • Kandidaten søker om studieplass, med tilleggssøknad om godskriving eller fritak for emner ved ÅKS. Det kan søkes til 1. studieår (maks 120 stp.), eller andre studieår (maks 60 stp.). Det benyttes eget søknadsskjema som er tilgjengelig på skolens hjemmeside. Søknadsfristen er to ganger pr år 15.april og 15. september.
 • De to prosessene; søknad om studieplass og søknad om godskriving eller fritak gjøres samtidig. Inntakskomiteen vurderer først kvalifisering etter pkt. 2.4 i skolens reglementer. Ved positivt resultat går komiteen videre til å vurdere søknad om godskriving eller fritak av emner. Inntakskomiteen består i slike vurderinger av faglig leder og to lærere, til sammen tre personer.
 • Vurdering av fritak gjøres emne for emne og på bakgrunn av læringsutbyttebeskrivelsen. Det utarbeides egne dokumentasjonskrav for hvert emne, dokumentasjonen sendes inn samtidig med søknaden. I tillegg gjennomføres en samtale med kandidaten der denne presenterer innsendt materiale og man samtaler rundt denne.
 • Kandidaten må gjennomføre eksamen ved Ålesund kunstfagskole. Dette innebærer å skrive prosjektbeskrivelse og få denne godkjent, en obligatorisk veiledning pr uke, og sensurering. Deltagelse i avgangsutstilling er mulig, men ikke obligatorisk.
 • Kandidaten betaler en saksbehandlingsavgift for å få behandlet sin søknad om godskriving eller fritak. For emnene kandidaten gjennomfører ved skolen betales studieavgift etter fastsatte satser. Materialkostnader og egenandeler for studieturer kommer i tillegg.

Eksempler på dokumentasjon som kan gi grunnlag for fritak for vurdering:

 • Eksamensresultater eller annen vurdering fra opplæring innen emnet det søkes fritak for
 • Eventuelle vitnemål fra tilsvarende utdanninger
 • Eventuelle kursbevis fra kurs på tilsvarende nivå
 • Eventuelle attester fra relevant faglig praksis
 • Eventuell portfolio/arbeidsmappe
 • Eventuell studieplan for gjennomført opplæring på tilsvarende nivå

Listen er ikke uttømmende.

Det er rektor som fatter vedtak om godskriving og fritak.

Dette er enkeltvedtak og kan påklages innenfor fristene i skolens klagereglement pkt. 5.5.3

Antall studenter

Styret bestemmer for hvert studieår hvilket antall studenter som kan tas opp til studiet innen rammene av NOKUT sin godkjenning og den statlige tilskuddsordningen.

 

Opptak til skolen for søkere med annet morsmål enn norsk

Søkere må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk for å studere hos ÅKS. Språknivået må ligge på det som defineres som nivå B1. I dette ligger at søker må forstå hovedpunkter i klar tekst og tale om kjente, hverdagslige emner. Som student skal man kunne skrive korte tekster og begrunne meninger og planer. Skolen kan etter individuelle avtaler gi studenten mulighet til å levere mer omfattende tekster på engelsk. Et eksempel på dette er oppgaver i kunsthistorie.

Det kreves ikke dokumentasjon på norskkunnskaper i form av avlagt prøve, men inntakskomiteen gjør en vurdering av det språklige nivået under den supplerende samtalen (pkt. 3) som gjennomføres i forbindelse med opptaket.

 

Eksamensreglementet

Generelle bestemmelser

Ålesund kunstfagskole driver et utdanningstilbud som er godkjent av NOKUT i samsvar med bestemmelsene i fagskoleloven. Dvs. at skolen har egen godkjent studieplan. Skolens første fagskoleplan ble godkjent i 2006. Planen blir med jevne mellomrom revidert for å samsvare med endringer i lovverk og forskrifter, men også for å sikre at utdanningen er oppdatert og tidsaktuell. Studieplanen er tilgjengelig på skolens nettside.

Styret har ansvar for at eksamen gjennomføres slik at studentenes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse blir prøvd og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte, jf. fagskoleloven § 21.

Detaljert beskrivelser av eksamensformer og sluttvurderinger fremgår av fagskolens studieplan.

Tid og sted for eksamen fastsettes og kunngjøres av skolen. Alle eksamenskandidater er selv ansvarlige for å holde seg orientert om dette.

 

Typer vurderinger                                                                                                                                   

Ålesund kunstfagskole gir følgende skriftlige vurderinger til studentene: modulvurdering, semestervurderinger og eksamensvurdering. Av disse gir semestervurdering og eksamen gradert vurdering i form av bokstavkarakterer, som er endelige og blir ført i vitnemålet. Modulvurderingene gir vurdering bestått / ikke bestått.

 

Modulvurdering

En modul er en undervisningsperiode Når en modul er avsluttet får studentene en skriftlig tilbakemelding der vurderingen høy, middels eller lav måloppnåelse gis. Vurderingene gjøres innenfor disse delemnene: teknikk og prosess og kunstnerisk praksis. Det gis også en kort tilbakemelding på hva studenten har lykkes godt med i modulen, og på hva studenten bør jobbe bedre med. For modulen som helhet gis vurderingen bestått / ikke bestått. Disse underveisvurderingene trekkes med inn i semestervurderingen og utgjør, sammen med den muntlige presentasjonen grunnlaget for semestervurderingen. Arbeidskravet for modulene må være bestått. Emnet kunstteori er også en modul. Her brukes en tilpasset versjon av det samme skjemaet og vurderingene gjøres ut fra disse kriteriene: kunnskap, kontekstualisering, innlevering / fremlegg, muntlig deltaking.

Semestervurdering

Denne gjennomføres etter hvert avsluttet semester. For 1. og 3. semester gjennomføres denne i løpet av januar, og for 2. og 4. semester gjennomføres denne i juni. Semestervurderingen gjennomføres ved at hver student presenterer et antall arbeider fra hele semesteret. Presentasjonen er digital og arbeidene vises for tre lærere som skal gjøre en vurdering og sette en bokstavkarakter for hvert av de to emnene teknikk og prosess og kunstnerisk praksis. Kunstteori vurderes ikke i semestervurderingen men teorilærer er med som observatør for å kunne trekke ut kunnskap om hvordan studentene setter eget arbeid i en større sammenheng (kontekstualisering).

 

Tidsplan for semestervurderingene skal kunngjøres 14 dager før vurderingene starter. Studentene informeres gjennom oppslag på skolen og gjennom e-post. For første semestervurdering skal det holdes et eget informasjonsmøte.

Bestått semester gir 30 studiepoeng fordelt på ulike emner etter denne modellen:

Semester Emne Emne Emne Studie

poeng

1.semester Teknikk og prosess 1 18 stp. Kunstnerisk praksis 1 8 stp. Kunstteori 1 4 stp. 30
2.semester Teknikk og prosess 2 16 stp. Kunstnerisk praksis 2 10 stp. Kunstteori 2 4 stp. 30
3.semester Teknikk og prosess 3 10 stp. Kunstnerisk praksis 3 16 stp. Kunstteori 3 4 stp. 30
4.semester Teknikk og prosess 4  9 stp. Kunstnerisk praksis 4 18 stp. Kunstteori 4 3 stp. 30

 

Studenten har rett til begrunnelse for karakterfastsetting, jf. fagskoleloven § 22 i. Krav om begrunnelse må fremsettes innen en uke etter at karakteren har blitt kunngjort.

Studenten har rett til å klage på semesterkarakter. Klagen sendes skriftlig, og innen tre uker etter at resultatet har blitt kunngjort, eller fra det tidspunkt begrunnelse for karakterfastsetting har blitt mottatt, jf. fagskoleloven § 22 fjerde ledd. Detaljert beskrivelse av dette finnes i skolens klagereglement.

 

Eksamen

Etter at alle ordinære moduler er ferdig gjennomføres en lengre prosjektperiode, denne legges til slutten av 4.semsester. Studentene skriver selv sin egen prosjektbeskrivelse og definerer mål for perioden. Denne avsluttes med en felles avgangsutstilling, som er åpen for publikum og organiseres av studentene. Prosjektperioden er skolens eksamen og blir sensurert gjennom en muntlig samtale rundt studentens prosjekt. Det blir gitt en bokstavkarakter på eksamen.

Informasjonsmøte om eksamen og prosjektbeskrivelse gjennomføres i slutten av januar.

Frist for første utkast til prosjektbeskrivelsen er 3 uker etter informasjonsmøtet. Studenten får tilbakemelding på førsteutkast med frist for levering av andre utkast. Prosjektbeskrivelsen må være godkjent av prosjektleder og veileder senest en uke før prosjektperioden starter opp. Det er også mulig å revidere prosjektbeskrivelsen underveis i prosjektperioden. Dette for å ta høyde for en eksperimentell prosess.

Sensur gjennomføres i løpet av uka avgangsutstillingen står oppe. Tidsplan for sensur skal kunngjøres 14 dager før vurderingene starter. Informasjonsskriv med retningslinjer for medbrakt materiale og gjennomføring skal kunngjøres samtidig med tidsplan. Studentene informeres gjennom oppslag på skolen og gjennom e-post. Det holdes også et eget informasjonsmøte om sensuren, hvor ekstern sensor offentliggjøres.

Sensuren gjennomføres av prosjektleder, prosjektveileder og ekstern sensor. Ekstern sensor oppnevnes av rektor. Ved uenighet om karakteren har prosjektleder det avgjørende ordet.

Sensureringen karaktersettes med bokstavkarakterer der A er høyeste karakter, E er laveste, og F er ikke bestått.

Studenten har rett til begrunnelse for karakterfastsetting, jf. fagskoleloven § 22 i. Krav om begrunnelse må fremsettes innen en uke etter at karakteren har blitt kunngjort.

Studenten har rett til å klage på semesterkarakter. Klagen sendes skriftlig, og innen tre uker etter at resultatet har blitt kunngjort, eller fra det tidspunkt begrunnelse for karakterfastsetting har blitt mottatt, jf. fagskoleloven § 22 fjerde ledd. Detaljert beskrivelse av dette finnes i skolens klagereglement.

Ved ny sensur etter klage:

 • benyttes én eller flere sensorer, hvorav minst én av disse er ekstern.
 • skal sensor ikke få vite opprinnelig karakter, forrige sensors begrunnelse for karakteren, eller studentens begrunnelse for klagen, jf. fagskoleloven § 22 fjerde ledd.
 • kan ikke studenten klage på karakterfastsettingen.

 

Vilkår for å gå opp til eksamen

For å kunne ta den avsluttende eksamenen må:

 • Studenten har plikt til å motta obligatorisk veiledning av prosjektleder eller faglærer minst 1 gang pr uke i løpet av arbeidsperioden med eksamensprosjektet.
 • Bruk av eventuell ekstern assistanse i arbeidet med oppgaven må dokumenteres i prosjektbeskrivelsen eller avtales underveis med prosjektlederen.
 • Forsøk på å skjule eksterne ressurser kan bli vurdert som forsøk på fusk, og dette kan resultere i tap av rett til å få vurdert eksamensbesvarelsen. En slik avgjørelse tas eventuelt av rektor basert på rapport fra prosjektleder.
 • Avgjørelse om tap av rett til vurdering av eksamen kan klages på i samsvar med reglene i skolens klagerreglement. Jf. pkt. 5.5.5 i dette reglementet.

 

Formelle feil ved eksamen

Eksamenen ved Ålesund kunstfagskole baserer seg på individuelle avtaler med hver student om tidspunkt, arbeidsform og faglige mål for eksamensoppgaven, jf. punkt 3.5.

Formelle feil kan være:

 • Manglende informasjon eller avtale om tidspunkt, form eller krav til dokumentasjon
 • Tekniske problemer knyttet til f.eks. bruk av digitalt utstyr eller strøm
 • Fysiske forstyrrelser knyttet il lokalet eller miljøet hvor sensureringen skal skje

Listen er ikke uttømmende

Studentene har klagerett på formelle feil som kan ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelsen av denne, og skal informeres om dette. Jf. pkt. 5.5.5 i skolens klagereglement.

Tilrettelegging av eksamen og antall forsøk

Alle eksamener ved Ålesund kunstfagskole er individuelt tilrettelagte. Dette skjer ved at:

 • Oppgavens krav til materialer og teknikk velges av den enkelte student.
 • Krav til omfang, fremdrift og tempo defineres av studenten selv.
 • Alle studenter får godkjent et pengebeløp som tilskudd til materielle kostnader ved gjennomføring av eksamensoppgaven.
 • Formen oppgaven presenteres på er tilpasset studentens eget valg.
 • Alle studenter må gjennomgå obligatoriske veiledninger under arbeidet med oppgaven, og aktuelle problemer eller behov blir behandlet fortløpende i disse samtalene.
 • Fagskolen skal, tilrettelegge eksamen for studenter med funksjonsnedsettelse og særskilte behov i tråd med fagskoleloven § 15:
 • Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige kravene som stilles.
 • Søknad om tilrettelegging skal sendes til fagskolens ledelse senest fem virkedager før eksamen, og studenten må her fremlegge erklæring fra sakkyndig instans som dokumenterer behovet for særskilt tilrettelegging.

 

Studenter som ikke består eksamen eller blir forhindret i å levere eksamensbesvarelsen til avtalt tid, kan avtale nytt tidspunkt for å levere besvarelsen til avsluttende vurdering. Årsak til kortere utsettelse av eksamensvurdering kan f.eks. være fravær på kortvarig sykdom eller opptaksprøve til høyere utdanning.

Dersom eksamensprosjektet ikke kan fullføres innen 01. juli, kan studenten få ett – 1 – nytt forsøk på å bestå eksamen. Studenten må da levere ny prosjektbeskrivelse og gjennomføre ny arbeidsprosess. Prosjektperioden kan tidligst starte ved skoleårets begynnelse i august.

Hvis den nye eksamensoppgaven ikke er levert til vurdering innen 6 måneder etter opprinnelig dato, ansees utdanningen som avsluttet dersom studenten ikke selv har levert begrunnet søknad om ytterligere utsettelse. Gyldig årsak til utsettelse kan f.eks. være morspermisjon eller langvarig alvorlig sykdom.

Avgjørelse på søknad om utsatt eller fornyet eksamen kan klages på i samsvar med reglene i skolens klagerreglement, jf. pkt. 5.5.4. i dette reglementet.

 

Bortvisning fra eksamen

En student som opptrer svært forstyrrende eller til hinder for gjennomføringen av eksamen kan bortvises fra eksamenslokalet etter å ha fått muntlig advarsel fra eksamensansvarlig. Det er rektor som fatter vedtak om bortvisning. Vedtaket kan påklages til den lokale klagenemnda, i henhold til bestemmelsene i kapittel 4 i lokal forskrift for Ålesund kunstfagskole.

 

Ikke møtt til eksamen

Studenter som kommer for sent til eksamen / avsluttende vurdering og sensur skal nektes adgang til eksamenslokalet, med mindre studieadministrasjonen etter en konkret vurdering bestemmer noe annet. Dette vil regnes som «ikke møtt», og vil telle som ett forsøk på eksamen.

Dersom studenten ikke møter til eksamen, eller eksamen blir vurdert til ikke bestått, har studenten rett til å ta ny eksamen ved første etterfølgende eksamen.

Dersom eksamen blir annullert jf. denne forskriften § 3-13 og fagskoleloven § 24, kan studenten ikke ta ny eksamen før det har gått ett år.

 

Vitnemål

Ålesund kunstfagskole har sitt eget vitnemål, som utstedes til alle studenter som består alle fire semester og eksamen. På vitnemålet føres oppnådde karakterer for de ulike emnene i de 4 semestrene, samt karakter for eksamensoppgaven. Det benyttes bokstavkarakterer.

Studiepoeng med fordeling for hver emne i det enkelte semesteret føres også på vitnemålet.

4 fullførte og beståtte semestre gir samlet 120 studiepoeng, og altså 30 studiepoeng pr semester, jf. pkt. 3.4.3.

Skolens styre bestemmer strukturen for studiepoengene, tilpasset den gjeldende studieplanen.

For å få utstedt vitnemål må studieavgift og annen gjeld til skolen være betalt.

 

Kompetansebevis

Dersom studenten slutter etter første studieåret, eller underveis i studiet gis et kompetansebevis basert på siste fullførte og beståtte semester.

Oppnådde studiepoeng føres på dette dokumentet.

For å få utstedt kompetansebevis må studieavgift og annen gjeld til skolen være betalt.

 

Karakterskala

Alle fagskoler skal gi en gardert vurdering av oppnådde læringsresultater. Ålesund kunstfagskole benytter følgende karakterskala, i samsvar med internasjonale karakterstandarder:

A – Fremragende. Dokumenterer høyt kunnskapsnivå, god analytisk evne, samt høy grad av selvstendighet og kvalitetsbevissthet.

B – Meget god. Dokumenterer god oversikt over kunnskapsfeltet og arbeidsprosessene, samt meget god selvstendighet.

C – God. Studenten kan gjøre greie for de viktigste teoretiske og praktiske elementene i fagfeltet.

D – Brukbar. Studenten viser bra kjennskap til de viktigste teoretiske og praktiske elementene i fagfeltet.

E – Tilstrekkelig. Studenten tilfredsstiller minimumskravene til innsikt og ferdigheter innen fagfeltet

F –   Ikke bestått. Studenten mangler både relevant kunnskap og praktisk innsikt i arbeidsprosessene. Studenten har ikke bestått fagfeltet, og emnet gir ikke grunnlag for studiepoeng.

 

ORDENSREGLEMENTET

Dette reglementet regulerer forhold ved studieløpet som kan få disiplinære konsekvenser for studenten, dersom de brytes.

Skolens arbeidskrav:

 • obligatorisk oppmøte og deltakelse i undervisningen. Dette innebærer at studieaktiviteten registreres daglig av lærer.
 • delta på veiledninger og gjennomganger.
 • alle moduler må bestås, på de vilkår som fremgår av studieplan og eksamensreglement. Studenter som ikke har bestått semestervurderingene og den avsluttende prosjektoppgaven i 4. semesteret, vil ikke få utstedt vitnemål for fullført utdanning.

 

Fraværsregler

 • Minimum 70 % oppmøte pr hele modul.
 • Studentene er selv ansvarlig for å holde oversikt over eget fravær ihh. til fraværsgrensen

 

Permisjonsregler

Skolen kan gi gyldig permisjon i maksimalt 10 skoledager pr. skoleår, forutsatt at de er innvilget gjennom skriftlig søknad til rektor. Det er ikke vanlig å gi permisjoner til ferie, eksamensperiode eller om studenten har svært høyt fravær. Søknaden om permisjon skal sendes inn 2 uker før permisjonstidspunkt.

Følgende årsaker kan godtas som permisjonsgrunnlag:

 • Velferdsgrunner
 • Arbeid som tillitsvalgt i organisasjoner utenom skolen
 • Politisk arbeid som folkevalgt
 • Hjelpearbeid gjennom Røde Kors og lignende
 • Lovpålagt oppmøte, innkalt av off. myndighet
 • Representasjon i arrangementer nasjonalt eller internasjonalt

 

Alkohol og andre rusmidler

Alkohol og andre rusmidler er forbudt på skolens område, og i skoletiden også når læringsarbeidet skjer utenom skolen. Med dette menes både bruk og det å være under påvirkning av rusmidler.

Rektor kan kreve taking av urinprøve når dette synes krevet for å avklare situasjonen med hensyn til rusbruk eller påvirkning av rusmidler i studietiden.

For studieturer har rektor rett til å nekte deltakelse for studenter som på grunn av sin omgang med rusmidler vurderes som en miljørisiko.

Ved ekskursjoner og studieturer gjelder forbudet så lenge den definerte studietiden varer. Rusmidler defineres alltid i forhold til norsk lovgivning. Det forventes at studenter ved Ålesund kunstfagskole viser en ansvarlig holdning overfor medstudenter, lærere og det øvrige skolemiljøet.

 

Sikkerhetsregler

Alle studenter har tilgang til skolens bygninger på dag- og kveldstid, også i helger og på helligdager. Hver student får utlevert nøkkelkort ved oppstart, som også er studentbevis. Nøkkelkortet er gyldig fra oppstart frem til siste skoledag. Studentene er pliktige til å:

 • følge de sikkerhetsrutiner som skolens ledelse har bestemt og kunngjort i skriftlig informasjon til studentene.
 • behandle verktøy og utstyr på en ansvarlig måte, for å unngå skader på skolen, egne eller medstudenters eiendeler.
 • ikke låne med seg skolens verktøy eller utstyr utenfor skolens lokaler
 • følge HMS reglement og lærerens instrukser for bruk av utstyr/farlige stoffer.

 

Psykososiale leveregler

Alle studenter skal medvirke til at studentenes læringsmiljø er trygt og inkluderende. Det forventes at alle studenter viser menneskelig respekt for hverandre, og at de bidrar til å løse felles oppgaver av miljømessig karakter.

Skolen har nulltoleranse mot mobbing og trusler, enten det gjelder studenter, lærere eller andre ansatte. Studenter er pliktig til å varsle ledelsen om slike forhold.

Digitale plattformer skal ikke brukes til å spre bilder eller annen personlig informasjon uten forhåndsgodkjennelse av den/de det gjelder. Brudd på dette prinsippet vil kunne resultere i disiplinære reaksjoner fra skolen.

 

Grunnlag for eventuelle disiplinære reaksjoner

 • Rektor kan gi skriftlig advarsel til studenter som opptrer på en måte som i alvorlig grad bryter med reglene som er nevnt i dette reglementet.
 • Før skriftlig advarsel utstedes skal rektor kalle inn studenten til en samtale. På dette møtet kan studentens forklare seg og kunne ha med seg en tillitsvalgt eller annen medstudent.
 • Skriftlig advarsel skal inneholde varsel om eventuell disiplinær reaksjon, hvis ikke registrerte regelbrudd opphører, løses eller utbedres innen en definert tidsfrist.
 • Dersom det blir aktuelt med utvisning må det foreligge en skriftlig vurdering som gir begrunnelsen for denne disiplinære reaksjonen.
 • Rektor fatter førstegangsvedtak om disiplinære reaksjoner, og kan utvise en student i ihh. til §25 fagskoleloven. Disiplinære vedtak kan klages på i samsvar med pkt. 5.5.9. i skolens klagereglement samt fagskolelovens bestemmelser. Rektor skal særlig informere om forvaltningsreglene knyttet til saksbehandlingen, og forsikre seg om at studenten blir kjent med disse.

 

 

Klagereglementet

 

Generelt om vedtak og klager

Studenten har rett til begrunnelse for alle enkeltvedtak. Dersom en begrunnelse ikke foreligger sammen med vedtaket, kan studenten henvende seg til den som fattet vedtaket og be om en begrunnelse. Begrunnelsen skal gis skriftlig, dersom studenten ber om det. Kravet om begrunnelse må fremsettes i løpet av klagefristen.

Klagen må framsettes skriftlig og sendes til den som har fattet vedtaket senest tre uker etter at studenten er underrettet om vedtaket. Klagen skal være begrunnet. Dersom studenten har bedt om begrunnelse for vedtak brytes klagefristen og ny klagefrist settes til tre uker etter at studenten har mottatt begrunnelsen.

Klagen behandles i samsvar med bestemmelsene i forvaltningsloven og fagskoleloven kap. 5. Normalt skal studenten kunne få svar innen tre uker. Studenten skal motta skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt, hvilke organ som behandler klagen og saksbehandlingstid.

 

Hvilke saker omfattes av klageretten?

Ålesund kunstfagskole legger bestemmelsene i lov om høyere yrkesfaglig utdanning og forvaltningsloven til grunn for studenters klagerettigheter og behandling av klagesaker. Dvs. at bestemmelser i forvaltningsloven om habilitet, veiledningsplikt og taushetsplikt gjelder for behandling av klagesaker etter skolens reglement.

Videre legges bestemmelsene i kap. 5 i fagskoleloven til grunn for behandling av klagesaker. Dvs. at søkeren/studenten har klagerettigheter på avgjørelser om:

 • behandling av søknader om studieplass.
 • karakterer i emne og eksamensoppgaven.
 • behandling av søknader om fritak av semester, emne eller modul etter § 8 i fagskoleloven.
 • disiplinære reaksjoner ved brudd på ordensreglementet.
 • brudd på vilkårene for å ta eksamen.
 • retten til vitnemål eller kompetansebevis

 

Generell informasjon om klageretten

Studenter og søkere til studieplass skal opplyses om klageadgangen, i alle dokumenter som beskriver behandlingen av en formell sak.

Studenten skal informeres om retten til å kunne klage på vurderinger som kan få konsekvens for studieprogresjonen eller sluttresultatet på vitnemålet.

Studenten skal kunne be om skriftlig forklaring på et vedtak. Informasjon om klageretten skal stå som fast tekst i skjemaer og dokumenter som benyttes i vurderingsarbeidet, samt svarbrev på søknader.

Studenten kan søke om fritak av semester, emne eller modul dersom de mener allerede å ha nådd likeverdig kompetanse eller realkompetanse, sammenlignet med skolens læreplan. Avslag på søknader om fritak skal kunne klages på. Klageretten gjelder gjennomføringen av den faglige vurderingen og begrunnelsen for avslaget. Informasjon om klagerett og frist skal stå i brevet med vedtaket.

Studenter skal kunne klage på disiplinære vedtak. Vedtaket skal gis skriftlig, og informasjon om klagerett og frist skal stå i brevet.

 

Klagefrist og formkrav

Det er 3 ukers frist på å fremsette en formell klage, regnet fra den dagen vedtaket gjøres kjent for søker eller student. Manglende begrunnelse av et vedtak innebærer at klagefristen løper fra det tidspunktet begrunnelsen er forelagt studenten eller søkeren.

Ved levering av klage skal det nyttes eget skjema for klager. Skjemaet skal gjøres kjent for studentene ved studiestarten, som del av den generelle studieinformasjonen. Skjemaet skal være tilgjengelig digitalt, og fåes fra skolekontoret. Eventuelle utdypende dokumentasjoner kan følge som vedlegg til skjemaet.

 

Klagebehandlingen

Klage på behandling av søknad om studieplass: Vedtak om inntak fattes i første instans av rektor, og klagen leveres til rektor. Hvis klagen ikke gis medhold, legges den frem for den lokale klagenemnden til behandling.

Klager på karakter: Karakter i emne fastsettes i første instans av faglærere ved de fire semestervurderingene. I samsvar med § 22 i lov om høyere yrkesfaglig utdanning har studenten rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sitt arbeid. Krav om dette må fremsettes senest tre uker etter at karakteren ble kunngjort.

Begrunnelsen skal normalt gis innen to uker etter at studenten har bedt om det. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for vurderingen, samt den konkrete bedømmelsen av studentens prestasjon.

Klagen må leveres skriftlig til rektor innen tre uker etter at karakteren ble gjort kjent for studenten, eller innen tre uker etter at studentene har mottatt begrunnelsen for karakteren.

Ved klage på karakter oppnevner rektor nye sensorer. De nye sensorene skal ikke gjøres kjent med hvilken karakter besvarelsen har fått ved den ordinære sensuren. De nye sensorene setter den endelige karakteren.

Studenten skal gjøres oppmerksom på at ny sensur kan resultere i enten samme, bedre eller dårligere karakter, og at karakteren fra omsensuren er endelig og kan ikke påklages.

 

Klage på søknad om fritak av semester, emne eller modul: Vedtak på slike søknader fattes i første instans av rektor, og klagen leveres til rektor. Rektor skal informere studenten om de rettigheter studenten etter forvaltningsloven har til å be om saklig begrunnelse, og til å søke veiledning og støtte til å utforme en klage. Klagenemnda er siste klageinstans i saken.

 

Klage på søknad om utsatt eller fornyet eksamen: Vedtak på slike søknader fattes i første instans av rektor, og klagen leveres til rektor. Rektor skal informere studenten om de rettigheter studenten etter forvaltningsloven har til å be om saklig begrunnelse, og til å søke veiledning og støtte til å utforme en klage. Klagenemnda er siste klageinstans i saken.

 

Klage på disiplinære vedtak, tap av rett til, eller annullering av eksamen: Vedtak på disiplinærsaker fattes i første instans av rektor, og klagen leveres til ledelsen. Rektor skal informere studenten om de rettigheter studenten etter fagskoleloven har til å be om saklig begrunnelse og til å kunne søke veiledning og støtte til å utforme en klage.

Hvis klagen ikke gis medhold, legges den frem for skolens styre til behandling. Rektors vedtak kan ikke iverksettes før eventuell klage er behandlet av styret. Jf. § 25 i fagskoleloven.

Styrets vedtak kan eventuelt påklages av studenten til det nasjonale klageorganet for fagskoleutdanning.

Klagenemnd

Skolens klagenemnd oppnevnes av styret i Stiftelsen Ålesund kunstskole, i samsvar med reglene i § 20 i fagskoleloven. Klagen skal leveres til skolen ved daglig leder som er klagenemndens sekretær.

Daglig leder sørger for at alle relevante dokumenter og opplysninger fremlegges for klagenemnden ved lederen. Dokumentene skal være opplistet i nummerert rekkefølge, og klageren skal få kopi av opplistingen, med informasjon om hvilken tidsramme som vil gjelde for klagebehandlingen.

Klagenemnden skal påse at nemdens behandling skjer i samsvar med forvaltningslovens krav til saklig begrunnelse og habilitet. Daglig leder fratrer i klagesaker dersom deltakelse kan skape tvil om habiliteten i klagebehandlingen. I slike tilfeller overtar klagenemndens leder som saksforbereder.

 

Endring av reglementet

Dette reglementet kan kun endres av styret i Stiftelsen Ålesund Kunstskole. Studentrådet skal kunne uttale seg om endringsforslaget før det behandles i styret.

Regelverket er hjemlet i:

 • Skolens lokale forskrift om opptak, eksamen og klagerettigheter
 • Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven)
 • Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften)
 • NOKUTs godkjenning
 • Styrevedtatt (dato)