Studiet

To år ved Ålesund Kunstfagskole gir deg en grunnutdanning innenfor visuell kunst og design. Her starter din vei til å bli kunstner, designer, arkitekt, grafisk designer, fotograf, scenograf, osv....

Installasjon av student Ingebjørg Isungset

Slik er studiet  

Et to-årig studium ved Ålesund kunstfagskole er bygd opp av fire semester, pluss en lengre eksamensperiode. Undervisingen er bygget opp i moduler på tre – syv uker. De fire semestrene bygger på hverandre og blir trinnvis mer komplekse. Mot slutten av 2.semester og fremover blir modulene stadig mer åpne slik at studenten selv kan jobbe med oppgaver innenfor sitt eget interesseområde. Enkelt sagt så må alle studentene gjennom en periode med innføring av grunnleggende teknikker innenfor tegning, farge, form og modellering, fotografi og visuelle kommunikasjon, før man virkelig setter i gang og anvender kunnskapen bredt. Det finnes en del grunnleggende kunnskap som vi mener alle må ha i bunnen dersom de skal jobbe med visuelle uttrykk. Uansett yrke eller retning. Og det er her vårt studium starter.

Skoleåret er altså organisert i moduler med ulike overordnede temaer. Hver modul består av ulike deler som bygger på hverandre, men innenfor det samme temaet. Du har også flere selvvalgte prosjekter, hvor du kan fordype deg i det du synes er mest interessant.

Hos Ålesund Kunstfagskole får du altså en allsidig kunstutdannelse.

 

Jonas og superhelten. Foto: Andrew Barton

1.semester – alt skal prøves

Det første semesteret legges det vekt på grunnleggende opplæring innen fagområder som tegning, maleri, foto, modellering, objekt og visuell kommunikasjon. Du får innføring i en rekke forskjellige teknikker, materialer, redskap, bruksområder og begrep. Dette gir deg en god, praktisk, forståelse for hva de ulike teknikkene er. Kunsthistorie går som en rød tråd gjennom alle de fire semestrene og dominerer teoriundervisningen i første semester, selv om også kunstfilosofi introduseres her. Den første modulen har overskriften Linje og komposisjon. Gjennom nærmere sju uker utforskes dette temaet både 2- og 3dimensjonalt.

2.semester – ett nivå videre

I andre semester har modulene overskrifter som Rommet, Mennesket og Visuell kommunikasjon. Her bygger du videre på det du har lært i første semester, og du lærer deg å foredle og anvende kunnskapen videre. Dette semesteret har vi fokus på mennesket og kommunikasjon gjennom mellom annet tegning, performance og samtidskunst. Om våren reiser vi også på studietur til en av Norges byer. Mot slutten av semesteret har studentene en selvvalgt fordypningsperiode som går over fire – fem uker. Da skriver de sin egen prosjektbeskrivelse og jobber ut fra denne. 

På dette tidspunktet bruker du egne refleksjoner, erfaringer og valg i kunsten du lager. Oppgaver og undervisning blir stadig mer avansert, samtidig som du utvikler deg. På teorisiden står både designteori, samtidskunst og kunsthistorie på planen. 

Inga og hennes skulptur «Fuck»

3.semester – verden rundt oss

I tredje semester ved kunstfagskolen arbeider vi mer med prosjekter knyttet til det som finnes utenfor skolebygget. Her ser vi på verden rundt oss gjennom oppgaver og de ulike modulene. Året starter med modulen «Stad, minne og visuell kunst». Det er gjerne i denne perioden den berømte lyspæren tennes for den enkelte student. Her får man trening i å undersøke, stille kritiske spørsmål og skape sitt helt eget. De siste årene har vi reist på en tur til Ulla fyr på Haramsøya hvor vi har lært om stedet, laget mat sammen, overnattet i fyrboligen og sett på solnedgangen.

Vi reiser også på en 7 – 8 dager lang studietur til en europeisk storby i september-oktober. Dette for å få et blikk inn i det som rører seg i kunstverdenen.

4.semester – mot egne mål

I siste semester er det stor grad av egen fordypning. Studenten jobber svært fritt innenfor ulike tematiske moduler i både identitet, visuell kommunikasjon og historiefortelling. I denne perioden er det studentenes eget uttrykk og faglige valg som er overskriften. Vi retter også blikket mot livet etter kunstfagskolen og egenpresentasjon, søknadskriving, oppretting av eget foretak, nettsider, mm inngår. 

Kuratering og etablering av et pop-up galleri er også et prosjekt som startes dette semesteret

 

Installasjonen «Fountain» av Kittil Kittilsen

Eksamen

Vår eksamensperiode varer i 7 – 8 uker og starter opp i månedskiftet mars-april. Eksamen går også under navnet Prosjektperioden. Studentene lager sitt eget prosjekt som de skal jobbe med. De skriver en prosjektbeskrivelse, som godkjennes av lærerne. Denne arbeider de etter. Studentene har ukentlige samtaler med veiledere og en presentasjon for medstudenter, midt i perioden. Prosjektet avsluttes med en avgangsutstilling, som åpner første lørdag i juni, og holder åpent for publikum i en uke. Studentene velger selv hva de ønsker å fordype seg i denne perioden. For mange er nettopp denne tiden høydepunktet i studiet fordi det er helt selvstyrt og man får mulighet til å fordype seg i det man er mest interessert i, og kanskje det man ønsker å satse på karrieremessig.

 

Oppbygning

Undervisningen er bygd opp av tverrfaglige moduler Disse er stort sett fire – sju uker lange. Valgfagmodulen er kortere, den varer i tre uker. Modulene går fra mandag til torsdag og varer hele dagene.De fleste fredager har vi teori og croquis. Vi forventer at studentene jobber på egen hånd også etter skoletid, minimum seks timer pr uke. Hver modul har en egen plan som studentene får utdelt den første dagen av en ny periode. Planen er laget av de lærerne som har undervisingen den aktuelle modulen. Modulen avsluttes med en felles gjennomgang av det man har jobbet med, og vekten ligger på studentens erfaringer og refleksjoner. Det gjennomføres også delgjennomganger underveis i modulen. Studentene får i etterkant av modulen vurderingen bestått / ikke bestått. Vurderingen bygger på arbeidskravene i kurset og kravet om minimum 70% oppmøte er tungtveiende.

 

Installasjon av Julian Iversen

Teori – med den hellige treenigheten; kunsthistorie, samtidskunst og kunstfilosofi.

Studiet vårt bygger på tanken om at man lærer gjennom å gjøre, og å reflektere. Mye er praktisk og håndens arbeid, men uten refleksjonene i etterkant blir man ikke bevisst kunnskapen. Man kan si at teorien gir oss et felles språk for å snakke eller skrive om det visuelle. Den største «delen» innenfor teori er kunsthistorie. Alt begynner med hulemaleriet og beveger seg gjennom historien frem til i modernismen. En fantastisk reise som henger tett sammen med både historiske hendelser og livet for øvrig. Samtidskunsten starter der kunsthistorien slipper. Det vil si; alt henger sammen her, og det henger også sammen med kunstfilosofi. Kunsthistorieundervisningen går jevnt og trutt gjennom de fire semestrene, mens samtidskunst og kunstfilosofi kommer inn i bolker i både første og andre studieår. Vi har også noen kortere bolker med designteori og fargeteori.

Teoriundervisningen er lagt til (stort sett) tre skoletimer pr uke. Disse har vi i hovedsak lagt til fredagen og dagen kombineres med undervisning i croquis.

Teorien og praksisen henger spesielt godt sammen når vi drar på atelierbesøk hos kunstnere, eller de kommer til oss og forteller om sitt arbeid. Eller når vi møter kunstnere i utstillinger de har her i Ålesund, eller når vi er på reise. Vi har et tett og godt samarbeid med kunstinstitusjonene Kunstmuseet Kube og Aalesunds Kunstforening. 

 

Skoledagen

Skoledagen varer fra ni til tre, og det er obligatorisk oppmøte hver dag. Alle studenter får eget nøkkelkort, og skolen er til studentens disposisjon fra klokken sju om morgenen til elleve på kvelden, inkludert lørdag og søndag. Skolen på kveldstid er et naturlig samlingssted for våre studenter, og gir en ekstra dimensjon til utdannelsen.

Fagkurs

Tornerose fra serien » Happily Never After». Tegning av Hanne Storflor

Vi deler studiet inn i de tre emnene 2D, 3D og teori. Alle modulene defineres innenfor disse emnene. Etter hvert semester gjennomfører vi en semestervurdering. Bestått semester innenfor de tre emnene gir studenten 30 studiepoeng.

Fagmodulene våre har ulik karakter og ulike nivå alt etter hvor i studieforløpet de ligger. I første semester har en tegneperiode som mål å gi innføring i ulike sider ved tegneprinsipper og materialbruk. Mens ett tegnekurs senere i studiet vil være tematisk og ha et langt større fokus på studentens egen utforsking og uttrykk.

Les om delmoduler og tema som inngår i studiet:

2D – Alt som er flatt

3D – Alt som har volum

Teori

Valgkurs og workshops

Fresco

Croquis

Studiereiser

 

Søk fra februar

Fra og med 2020 søker man om studiepalss via samordan opptak. Søknadsfristen er 15.april. Følg med her for oppdatert informasjon. Dersom vi har ledige studieplasser etter det ordinære inntaket åpner vi opp for løpende opptak frem til klassen er full. Ta kontakt med oss dersom fristen er ute og du har spørsmål om restplasser.