Teori

Hos oss jobber studentene i all hovedsak praktisk. Men alt vi gjør trenger røtter i bakken og greiner som strekker seg mot luften. Da må vi kjenne vår historie og vår samtid. Teorifagene er derfor limet som holder alt sammen.

Tekst

Mange av våre studenter er opptatt av tekst. Kanskje skriver de dikt, eller ulike former for kortprosa? Vi engasjerer en forfatter som lærer til denne perioden, og temaet er tekst som kunstnerisk uttrykk. Man får en innføring i ulike sjangre og får ulike utfordringer å bryne seg på. Igjen så handler dette om å finne sitt eget uttrykk, sine egne ord, sin egen måte å kommunisere på.

Kunsthistorie

Kunsthistorien er på mange måter historien om oss mennesker. Kunsten gjenspeiler hva som har hvert viktig for folk opp i gjennom tidene. I tillegg til å være et stort og interessant fagfelt er også kunsthistorien fundamentet for både kunst, design og arkitektur som skapes i dag. Det hentes hele tiden kunnskap, referanser og inspirasjon fra kunsthistorien. Derfor er dette faget så viktig i studiet ved Ålesund kunstfagskole.

Det skal skrives til sammen tre oppgaver i kunsthistorie. En for hver av de første tre semestrene. Oppgaven skal hentes fra pensum i det aktuelle semesteret.

I første semester tar man for seg sentrale utviklinger i vestlig kunst og kultur fra oldtiden frem mot renessansen, med hovedvekt på Europa. Studenten skal oppnå grunnleggende kunnskap og forståelse om billedkunst, arkitektur og visuell kultur fra oldtiden og mellomalderen frem til renessansen. Vi starter med oldtidens kunst frem til antikkens Roma. Deretter rettes fokus mot den kristne kunstens utvikling fra 400-tallet frem til renessansen. Studentene skal også bli kjent med akademisk skriving, med vekt på bruk av kilder og bibliografi, og utvikling av problemstilling. Andre semester tar for seg visuell kunst og arkitektur fra barokken frem til impresjonismen. Studenten skal kunne analysere og vise forståelse for de forskjellige epokene og kjenne til hvilke samfunnsendringer som har ført frem til kunstens utvikling. Hovedvekten vil ligge på visuell kunst i Europa, men det dras en link til arkitektur innen de epokene hvor det er relevant.

I tredje semester jobber man seg gjennom kunst fra symbolismen og frem til og med surrealismen. Hovedvekten ligger på kunst i Vest-Europa og USA. Her vektlegger vi også akademisk skriving, med fokus på korrekt kildebruk og referansestil, problemstilling, drøfting i tekst og hvordan å skrive en tekst med egne ord. Studentene skal utvikle sine analytiske og faglige evner til å diskutere og kunne trekke linjer mellom forskjellige stilarter og epoker. Fjerde semester tar utgangspunkt i kunstens utvikling i USA og Europa fra århundreskiftet frem til i dag. Her skal studenten oppnå kompetanse og kunnskap om hovedtendensene i kunst fra moderne tid til det postmoderne og samtiden. Studenten skal opparbeide seg selvstendig og kritisk tenkning rundt kunst og kunne dra koblinger på tvers av stilretninger.

Samtidskunst

Samtiden er verden vi lever i nå. Derfor er samtidskunsten helt nødvendig å få grep om, og vi starter gjerne opp med diskusjonen «hva er kunst?» I gjennom disse timene ser vi på hvilken plass teori og kritisk tenking kan/skal ha i samtidskunsten. Dette kurset åpner både vinduer og dører for studentene våre og man ser på kunstens tilknytning til samfunnet vi lever i. Samtaler og diskusjoner er viktige elementer i dette kurset. Samtidskunst som teori gjennomføres i både første og andre året.

Kunstfilosofi

Studenten skal her få en generell innføring i kunstfilosofien i et historisk perspektiv og ulike hovedretninger innen feltet. Studenten vil få en dypere innføring i noen av de mer aktuelle tenkerne og deres teorier, Morris Weitz, George Dickie og Arthur Danto. Det vil også gis en innføring i østens estetiske tenkning, hvorpå det vil naturlig følge en sammenligning av vestens og østens filosofier, wabi-sabi estetikk.

Studenten skal få en dypere forståelse av kunstfilosofien og hvordan den har utviklet seg. Studenten skal ha en forståelse for hvordan kunst og estetiske teorier brukes i samtidskunsten.

Designteori

Dette teorikurset er delt i tre deler; typografi, idéutvikling og skrifthistorie.

TYPOGRAFI: Bokstavene sin oppbygging, faglige navn, ulike skriftgrupper, layout, ingress, skrifttyper, bruksområder m.m.

IDEUTVIKLING: Ulike metoder innen ideutvikling, brainstorming, frimerke-, alfabet-metoden m.m.

SKRIFTHISTORIE: Fra hulemaleriene, kileskrift, hieroglyfer, gresk, latinsk m.m. Vi følger reisen framover i vårt eget alfabet helt til Johnston sine Sans Serif skapt til London Underground i 1914.